Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Wieluńskiego Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach 08.12.2019 r.


Adwentowy  Dzień Wspólnoty Rejonu Wieluńskiego

Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach

08.12.2019 r.

Temat:  Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości

1500   – Zawiązanie wspólnoty

– Adoracja Najświętszego Sakramentu

– Namiot Spotkania

– Konferencja

– Spotkanie dzielenia w grupach

18.00 – Eucharystia

– Agapa

Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii

Zapraszamy do Wielunia, kościół Św. Stanisława B.M.  w sobotę 07.12.2019 r. o godz. 16.00

 

Materiał pomocniczy do spotkania dzielenia w grupach

  1. Blachnicki, Gedeon, w: Wolni i wyzwalający, Kraków 2010, s. 57–61.

Sdz 7,1-8.16-22

Jaki ma związek ta historia z dalekich czasów z naszą dzisiejszą sytuacją? Bóg, który jest wiecznie żywy wypowiada swoje słowo w taki sposób, że jest zawsze aktualne i zawsze trafia w sytuację człowieka, w jakimkolwiek momencie historii by­łoby ono proklamowane i głoszone.

Widmo zagłady

Sytuacja ludu Bożego, który urzeczywistnia się w narodzie polskim, jest podobna do tej, w jakiej wtedy znajdował się naród wybrany Starego Przy­mierza. Stoi przed nami dzisiaj wyraźnie widmo zagłady narodu, ale przyczyną nie będzie wróg zewnętrzny, lecz my sami. Jeżeli nic się nie zmie­ni, jeżeli nie nastąpi jakiś nadzwyczajny zryw, to około roku 2050 nas Polaków będzie prawdopo­dobnie 18 milionów, a kilkadziesiąt lat później może nas nie być wcale.

Wiele próbowano już metod przeciwdziała­nia. Wiele było dyskusji, planów, postanowień, uchwał, ale jak dotąd: nic nie pomaga.

Ratunek

Skąd może przyjść ratunek? Zobaczmy, gdzie lud Boży Starego Przymierza szukał ratunku? W sytu­acjach beznadziejnych prorocy zawsze kierowali wzrok narodu wybranego ku górze, ku Jahwe. I zaczynano wołać o ratunek do Boga. I nigdy się naród wybrany nie zawiódł. Bóg wkraczał w jego historię i przy pomocy wybranych narzędzi, za pomocą środków słabych, pozornie śmiesznych, nieproporcjonalnych do wielkości zagrożenia, objawiał swoją moc i wybawiał swój lud.

I oto dzisiaj jest chwila, kiedy musimy jako lud Boży, jako wierzący skierować oczy ku górze i podjąć na nowo walkę. Tak jak wojsko Gedeona, w imię Boga, dla Boga.

„Przy pomocy tych trzystu mężów wybawię swój lud. Kto się boi, niech idzie do domu”. Wybrał sobie Bóg trzystu ludzi, ale takich, którzy mieli odwagę. Mieli odwagę zaufać Bogu i podjąć walkę po ludzku beznadziejną. Było kilkadziesiąt tysię­cy żołnierzy. „Kto się boi, niech idzie do domu” – zostało dziesięć tysięcy. Ale i tych Bóg poddał próbie. Zostawił sobie trzystu mężów, ale takich, którzy zawierzyli, którzy poczuli się narzędziem w ręku Boga, którzy postawili na Jahwe. Oni ni­czego nie rozumieli. Kiedy Gedeon przedstawił im plan walki, wydawało im się to dziwne, może i śmieszne. Gedeon kazał im przygotować puste dzbany, pochodnie, rogi i powiedział tylko: czyń­cie to, co ja będę czynił. A oni się poddali posłusz­nie temu planowi, bo byli przekonani, że pochodzi od Boga. Dlatego nie dyskutowali, nie mówili: ja mam lepszy plan, nie tak trzeba postąpić. Wszy­scy czynili tak samo, jak ten, którego Bóg wybrał, postępowali według jego wskazań. Zawierzyli…  i odnieśli wspaniałe zwycięstwo.

Postawić na Boga

Nie inaczej będzie dzisiaj. Inaczej być nie może. Dlatego potrzebne jest dzisiaj nowe wojsko Ge­deona. Trzeba dokonać mobilizacji w skali całego narodu i wezwać tych, którzy się nie boją i potra­fią zawierzyć i zaufać Bogu, tych, którzy podda­dzą się jednemu planowi działania i będą działać jednolicie ufając, że ten plan ratunku pochodzi od Boga. Jeżeli tak się stanie, to możemy być pew­ni, że Bóg nas wybawi przy pomocy tych swoich narzędzi. Trzeba nam powołać nowe wojsko Ge­deona. Takim nowym wojskiem Gedeona ma się stać Krucjata Wyzwolenia Człowieka, która pro­blem już przez wielu podejmowany, podejmuje w nowy sposób: w oparciu o słowo Boże, o Boże we­zwanie, w oparciu o moc Chrystusa, który przy­szedł odkupić i wyzwolić człowieka.